Finanse i Księgowość Firma zagranicą

Jak w praktyce zastosować i policzyć ulgę abolicyjną w przypadku dochodów z zagranicy osiągniętych w 2021 roku?

Mężczyźni przed laptopem

Ulga abolicyjna to różnica pomiędzy wartością podatku od dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą obliczoną obowiązującą metodą odliczenia proporcjonalnego a starą metodą wyłączenia z progresją. Maksymalną wartość odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej reguluje Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ile wynosi wartość ulgi abolicyjnej za rok 2021?

Każdy podatnik będący polskim rezydentem podatkowym, który uzyskuje przychody z określonych źródeł w Polsce i za granicą, jest zobowiązany do odprowadzania podatku dochodowego zarówno od przychodów polskich, jak i za granicznych w Polsce. Roczną deklarację podatkową składamy w takim wypadku na druku PIT -36 wraz załącznikiem PIT/ZG dotyczącym przychodów z zagranicy.

Mając na uwadze zmiany w sposobie naliczania podatku od przychodów zagranicznych, wprowadzono możliwość odliczenia (określanego jako ulga abolicyjna), które w pewnym zakresie ma zniwelować wzrost wartości należnego podatku do zapłacenia w Polsce.

Ulga abolicyjna to różnica pomiędzy wartością należnego podatku obliczoną wg mniej korzystnych nowych zasad, czyli metodą odliczenia proporcjonalnego wartością podatku wyznaczoną na starych zasadach, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalna wartość odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej za rok 2021 wynosi 1360 zł(8000 zł wynagrodzenia x17% podatku = 1360 zł). Przy czym wartość odliczenia nie może przekroczyć kwoty zmniejszającej podatek obliczonej zgodnie z wyżej przytoczonymi zasadami.

Obliczanie ulgi abolicyjnej krok po kroku

Aby obliczyć wartość ulgi abolicyjnej za rok 2021, należy obliczyć wartość podatku od przychodów uzyskanych w kraju i za granicą dwoma metodami. Pierwszym krokiem jest obliczenia wartości podatku wg metody wyłączenia z progresją i metodą proporcjonalnego odliczenia. Różnica pomiędzy wartością wyznaczoną zgodnie z zasadami proporcjonalnego odliczenia i metodą wyłączenia z progresją to wartość ulgi abolicyjnej. Trzeba pamiętać o tym, że wartość obliczonej ulgi należy skorygować o dopuszczalną wartość kwoty odliczenia. 

Jak obliczyć podatek metodą wyłączenia z progresją?

Obliczenie podatku metodą wyłączenia z progresją wymaga postępowania zgodnie z następującą procedurą:

  1. wyznaczenie podstawy opodatkowania – polega na zsumowaniu dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą; podstawę można pomniejszyć o przysługujące odliczenia w Polsce i za granicą;
  2. wyznaczenie wartości podatku według polskiej skali podatkowej – od wyznaczonej podstawy do opodatkowania wylicza się wartość należnego podatku na podstawie obowiązującej w Polsce skali podatkowej; wartość ta jest stosowana do wyznaczenia rzeczywistej stopy procentowej podatku wyznaczonego metodą wyłączenia z progresją;
  3. wyznaczenie rzeczywistej stopy procentowej podatku w metodzie wyłączenia z progresją – wartość podatku wyznaczonego na podstawie polskiej skali podatkowej dzieli się przez wyznaczoną podstawę do opodatkowania i mnoży przez 100%; 
  4. wyznaczenie wartości podatku do odprowadzenia w Polsce – podatek, który należy uregulować w Polsce, wyznacza się, stosując jako podstawę opodatkowania wartość przychodów uzyskanych w Polsce; wartość podatku oblicza się stosując wyznaczoną rzeczywistą stopę podatku według obowiązującej skali podatkowej;

Jak obliczyć podatek metodą odliczenia proporcjonalnego?

Aktualnie obowiązującą metodą obliczania podatku od dochodów uzyskiwanych w Polsce i za granicą jest metoda odliczenia proporcjonalnego. Wyznaczenie należnego podatku metodą odliczenia proporcjonalnego wymaga zastosowania następującego schematu rozliczenia:

  1. wyznaczenie podstawy opodatkowania – tak jak w pkt. 1 procedury obliczania podatku metodą wyłączenia progresją;
  2. wyznaczenie wartości podatku według polskiej skali podatkowej – od wyznaczonej podstawy opodatkowania wyznacza się wartość podatku zgodnie z obowiązująca w Polsce skalą podatkową;
  3. wyznaczenie limitu odliczenia podatku zapłaconego za granicą – wartość limitu oblicza się korygując wyznaczoną kwotę podatku wg polskiej skali podatkowej współczynnikiem obliczonym jako iloraz dochodów uzyskanych za granicą i wyznaczonej wcześniej podstawy do opodatkowania;
  4. wyznaczenie wartości podatku do zapłacenia w Polsce – podatek do zapłacenia w Polsce wyznacza się, odejmując wartość podatku zapłaconego za granicą (do wartości wyznaczonego limitu odliczenia) od wartości podatku wyznaczonej wg polskiej skali podatkowej; różniąca stanowi wartość podatku do zapłacenia w Polsce; 

Wyznaczanie wartości ulgi abolicyjnej

Zgodnie z przepisami za rok 2021 maksymalna kwota odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej może wynieść 1360 zł. Oznacza to, że w przypadku, gdy różnica pomiędzy wartością podatku wyznaczoną metodą proporcjonalnego odliczenia i wyznaczonego metodą wyłączenia z progresją przekracza wartość obowiązującej kwoty odliczenia, podatnik jest uprawniony do zastosowania odliczenia w maksymalnej dopuszczalnej kwocie tj. 1360 zł. Natomiast, gdy różnica (obliczona wartość ulgi abolicyjnej) jest mniejsza niż maksymalna dopuszczalna kwota odliczenia, podatnik może zastosować odliczenie w wysokości wyznaczonej kwoty zmniejszającej podatek (ulgi abolicyjnej). W przypadku niektórych dochodów uzyskiwanych poza terytorium lądowym państw można stosować nielimitowane odliczenie z tytułu ulgi abolicyjnej.

SHARE
Dyrektor Zarządzająca, Admiral Tax. Ekspert w zakresie legalnej optymalizacji podatkowej, księgowości i rozwiązań typu offshore dla polskich przedsiębiorców. Jako znawca i praktyk biznesu dzieli się wiedzą także na łamach mediów zewnętrznych, m.in. Puls Biznesu, InnPoland, Infor, MamBiznes.News, Gazeta MŚP, Polish Express.
Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]
PODOBNE ARTYKUŁY
Budka telefoniczna w UK
Ubezpieczenie i świadczenia socjalne dla polskich obywateli pracujących w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 roku
Leksykon Wielka Brytania
Leksykon najważniejszych pojęć związanych z firmą w Wielkiej Brytanii
Jak wygląda kontrola skarbowa w Polsce a jak w Wielkiej Brytanii? Porównanie.

Komentarze są wyłączone.