Firma w Polsce

Nowe regulacje prawne dla przedsiębiorców wejdą w życie 1 marca 2019 roku

nowe przepisy dla przedsiębiorców

Od 1 marca 2019 roku wejdą w życie koleje przepisy Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zmiany obejmą zatem zarówno kodeks cywilny jak i kodeks spółek handlowych.

Większość przepisów Ustawy weszła w życie już 1 stycznia 2019 roku, a kolejna część z nich zacznie obowiązywać dopiero 1 marca br. Autorzy Ustawy twierdzą, że dzięki nowym regulacjom wprowadzonych zostanie około 50 nowych mechanizmów, upraszczających dotychczasowe zasady funkcjonowania w biznesie. Skutkiem tych zmian ma być spadek wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców.

Krytycy ustawy ostrzegają jednak, że nowelizacja kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych ignoruje dotychczasowe zasady prawa, takie jak zasada składania i doręczania oświadczeń woli, wyrażona w art. 61 kodeksu cywilnego.

Poniżej zostały przedstawione wybrane zmiany wchodzące w życie dnia 1 marca br.

ZMIANY W KODEKSIE CYWILNYM

W art. 1. Ustawa wprowadza zmianę do art. 39. kodeksu cywilnego i nowe brzmienie tego art. jest następujące:

„Jeżeli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, w której imieniu umowa została zawarta. Druga strona może wyznaczyć osobie prawnej, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu (…)”.

ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

W art. 18. Ustawa wprowadza następujące zmiany do kodeksu spółek handlowych:

Art. 202 § k.s.h.

Dodanie paragrafu (§ 6) do art. 202 kodeksu spółek handlowych, dotyczącego procedury rezygnacji ostatniego w spółce członka zarządu. Zgodnie z nowym przepisem:

„Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników (…) chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników”.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, celem wprowadzonej zmiany jest zapobieganie przypadkom istnienia spółek z tzw. nieobsadzonym zarządem. Jednak nowa regulacja wynikająca z art. 202 § 6 k.s.h. może budzić kontrowersje ze względu na to, że omawiana zmiana stanowić będzie wyjątek od reguły kodeksu cywilnego, wyrażonej w art. 61, dotyczącej zasad składania i doręczania oświadczeń woli.

Art. 161 § 4 k.s.h.

Wstawa wprowadza paragraf (§ 4) do art. 161 k.s.h. w brzmieniu: „Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji wymaga zawarcia umowy przez wspólników”. Przepisu tego nie będzie można zastosować do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej w systemie teleinformatycznym.

Art. 193 § 3 zd. 2 i art. 193 § 4 k.s.h.

W art. 193 k.s.h. dodane zostało zdanie: „Jeżeli uchwała zgromadzenia wspólników nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku.” (art. 193 § 3 zd. 2 k.s.h.).

Zarazem ustawodawca postanowił też, że: „Jeżeli zgromadzenie wspólników nie określi terminu wypłaty dywidendy, jej wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy” (art. 193 § 4 k.s.h.).

Art. 195 § 11 k.s.h.

Dotychczas nieuregulowanym zagadnieniem była też kwestia zasad zwrotu zaliczki na dywidendę. W art. 195 k.s.h. dodany został (§ 11) w brzmieniu:

„W przypadku gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona wspólnikom, a spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, wspólnicy zwracają zaliczki w:

– w całości – w przypadku odnotowania straty albo

– w części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy – w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy”.

Powyższe regulacje prawne dotyczą tylko niektórych zmian w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku, które mają wejść w życie dnia 1 marca 2019 roku. Przedsiębiorcy powinni więc przygotować się na istotną nowelizację kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego.

Informacje dodatkowe
Data publikacji:
Tytuł artykułu:
Nowe regulacje prawne dla przedsiębiorców wejdą w życie 1 marca 2019 roku
Ocena:
51star1star1star1star1star
SHARE
PODOBNE ARTYKUŁY
ZUS Białystok
Trybunał Konstytucyjny nie wydał dziś wyroku ws. zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS
Ministerstwo Przedsiębiorczości
GUS informuje o najwyższej inflacji od 2017, a rząd utrzymuje, że pensje rosną szybciej niż ceny
Firma w Polsce - autobus
W 2020 r. płaca minimalna w Polsce ma wzrosnąć do 2450 zł brutto. To więcej, niż proponują przedsiębiorcy

Skomentuj artykuł

*