Finanse i Księgowość Firma zagranicą

Jak rozliczyć dochody z UK i Irlandii korzystając z ulgi abolicyjnej?

Autobus w Londynie

Zgodnie z zapisami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania polscy podatnicy mają obowiązek rozliczenia dochodów z UK i Irlandii metodą odliczenia proporcjonalnego. W artykule wyjaśnimy oraz wskażemy na konkretnych przykładach, jak je rozliczyć, korzystając z ulgi abolicyjnej.

Podatnicy, którzy uzyskują dochody za granicą, co do zasady mają obowiązek rozliczenia ich i wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym. Ze względu na fakt, że są to dochody zagraniczne, rozlicza się je jednak inaczej niż te czerpane z polskich źródeł. Sposób rozliczenia jest zależny od zapisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie Polska zawarła z poszczególnymi krajami. Dochody czerpane mi.n. w Albanii, Chinach na Cyprze, w Czechach, Francji, Hiszpanii czy w Niemczech rozlicza się metodą wyłączenia z progresją. Te, pozyskiwane m.in. w Austrii, Belgii, Irlandii, Rosji, Stanach Zjednoczonymi oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – metodą odliczenia proporcjonalnego.

Ze względu na fakt, że temat tego artykułu – rozliczenie dochodów z UK i Irlandii – odbywa się metodą odliczenia proporcjonalnego, w kolejnych akapitach skupimy się więc wyłącznie na niej.

Czym jest metoda proporcjonalnego odliczenia?
Zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego dochód osiągnięty za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce, jednak od należnego podatku należy odliczyć podatek uiszczany poza granicami. Odliczenie jest możliwe wyłącznie do wysokości limitu przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w innym kraju. Aby obliczyć limit:

 • zsumuj dochód uzyskany za granicą z tym uzyskanym w Polsce,
 • od sumy wyliczyć stawkę podatku dochodowego według skali podatkowej,
 • otrzymaną wartość podatku pomnóż przez dochód uzyskany za granicą i podziel przez sumę dochodów.

Przykład. 

Dochód uzyskany w Polsce = 40 000 zł 

Dochód uzyskany za granicą = 40 000 zł 

Podatek zapłacony za granicą = 5 000 zł

Razem dochód = 80 000 zł

Podatek polski = 13 074,88 zł 

Limit odliczenia zagranicznego podatku = 6 537,44 zł (13 074,88 zł x 40 000)/80 000

Podatek do zapłacenia w Polsce = 8 074,88 zł (13 074,88 zł – 5 000 zł) 

Ważne: w przypadku odliczenia proporcjonalnego podatnik ma obowiązek wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym dochodu z zagranicy także wtedy, gdy oprócz dochodów z zagranicy podatnik nie uzyskał innych dochodów w Polsce.

Jeśli złożyłeś zeznanie podatkowe, nie oznacza to wcale, że będziesz miał obowiązek zapłaty podatku dochodowego w Polsce. Wszystko za sprawą możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej, definiowanej w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czym jest w praktyce?

Czym jest ulga abolicyjna?
Ulga abolicyjna to rozwiązanie wprowadzone na mocy ustawy z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium RP. Pozwala ono na zmniejszenie różnic w opodatkowaniu podatkiem dochodowym zagranicznych dochodów rozliczanych zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia i metodą wyłączenia z progresją.

Jakie dochody są objęte ulgą abolicyjną?
Zgodnie z zapisami ustawy PIT ulga abolicyjna obowiązuje dla dochodów osiąganych za granicą, czyli ze źródeł położonych poza terytorium Polski i podlegających rozliczeniu zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia, o której mowa w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy PIT. Stosuje się ją do dochodów (przychodów), do których stosuje się zasady opodatkowania wskazane w:

 • art. 30c ustawy PIT, dotyczącym opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, 
 • rozdziale 2 ustawy o ryczałcie, dotyczącym przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


Ulgę abolicyjną można stosować więc wyłącznie do dochodów osiągniętych z tytułu:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, 
 • działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy PIT, 
 • pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy PIT, 
 • praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, 
 • wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Jakie są limity odliczenia ulgi abolicyjnej?
Dla dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. prawo do odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej przysługuje do limitu w kwocie 1360 zł.

Sposób odliczenia ulgi abolicyjnej
W zależności od sposobu opodatkowania dochodów (przychodów), ulga polega na odliczeniu od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z:

 • art. 27 ustawy PIT (pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej, o której mowa w art. 27b ustawy PIT), lub art. 30c ustawy PIT, lub
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (obniżonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy PIT, jeżeli nie została odliczona od podatku dochodowego)

kwoty, będącej różnicę między podatkiem obliczonym (przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego).

Co to oznacza w praktyce?

Aby obliczyć kwotę ulgi abolicyjnej, od kwoty podatku do zapłacenia w Polsce odejmij limit odliczenia zagranicznego podatku.

W celu lepszego zobrazowania tej zależności posłużymy się przytoczonym wcześniej przykładem.

Dochód uzyskany w Polsce = 40 000 zł 

Dochód uzyskany za granicą = 40 000 zł 

Podatek zapłacony za granicą = 5 000 zł

Razem dochód = 80 000 zł

Podatek polski = 13 074,88 zł 

Limit odliczenia zagranicznego podatku = 6 537,44 zł (13 074,88 zł x 40 000)/80 000

Podatek do zapłacenia w Polsce = 8 074,88 zł (13 074,88 zł – 5 000 zł) 

Różnica między podatkiem do zapłacenia w Polsce a limitem odliczenia zagranicznego podatku – 1 538,88 zł (8 074,88 zł – 6 536 zł).

W tym przypadku kwota ulgi abolicyjnej wyniesie 1 538,88 zł.

Jak wyliczyć kwotę podatku należnego?

Aby wyliczyć kwotę podatku należnego, od kwoty podatku naliczonego w Polsce odejmij kwotę ulgi abolicyjnej obliczoną w poprzednim akapicie.

8 074,88 zł – 1 360 zł (choć wyliczona kwota była wyższa, określony prawem limit to 1360 zł) = 6 715 zł.

Kwota podatku do zapłacenia w Polsce wyniesie więc 6715 zł.

Kiedy ulgę abolicyjną można odliczyć w całości
W szczególnych sytuacjach wskazanych w Art. 27g ust. 5 ustawy PIT uzyskaną kwotę ulgi abolicyjnej można odliczyć w całości, bez limitu. Dzieje się to w przypadku osiągania zagranicznych dochód z tytułu:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT;
 • wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej);
 • na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych)

pod warunkiem osiągania tych dochodów z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

SHARE
Dyrektor Zarządzająca, Admiral Tax. Ekspert w zakresie legalnej optymalizacji podatkowej, księgowości i rozwiązań typu offshore dla polskich przedsiębiorców. Jako znawca i praktyk biznesu dzieli się wiedzą także na łamach mediów zewnętrznych, m.in. Puls Biznesu, InnPoland, Infor, MamBiznes.News, Gazeta MŚP, Polish Express.
Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]
PODOBNE ARTYKUŁY
Zarobki w PL
Rosną nierówności dochodowe w Polsce! 10 proc. najbogatszych Polaków uzyskuje 41 proc. wszystkich dochodów
Srodki na zalozenie firmy
Skąd wziąć środki na założenie firmy?
Eksperci ostrzegają przed wzrostem liczby cyberataków – Polacy nieświadomi zagrożeń

Komentarze są wyłączone.