Finanse i Księgowość Firma zagranicą

Księgowość cypryjskiej spółki limited – o czym należy pamiętać?

Podatki w Polsce i UK

Cypryjska spółka limited to wiele zalet. Przedsiębiorcy decydujący się na rejestrację spółki na Cyprze korzystają m.in. z niskich stawek CIT oraz korzystnych regulacji dotyczących opodatkowania dyrektorów cypryjskich spółek limited. Wiele mówi się o korzystnym klimacie biznesowym, który na Cyprze sprzyja jak nigdzie indziej. Proste przepisy i uproszczona księgowość zachęcają do rejestrowania spółek w tej jurysdykcji.

Każdy cypryjski przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w których rejestrowane są wszystkie operacje gospodarcze realizowane przez dany podmiot. Księgi rachunkowe z okresu ostatnich 6 lat podatkowych powinny być przechowywane w siedzibie cypryjskiej spółki limited lub innym miejscu wskazanym przez dyrektorów. Zarząd spółki ma obowiązek udostępnić dokumentację na wniosek cypryjskich organów podatkowych. Księgi i dokumentacja uzupełniająca muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami. Przedsiębiorca ma obowiązek regularnego aktualizowania dokumentacji księgowej. Za zgodność dokumentów spółki z przepisami odpowiada zarząd spółki. Spółki cypryjskie muszą mieć sekretarza. W spółkach jednoosobowych funkcję sekretarza może pełnić dyrektor, który nie jest rezydentem Cypru. Jednak często ze względu na uproszczenia w koordynacji deklaracji podatkowych i zapewnienie zgodności wszystkich dokumentów z cypryjskimi przepisami, sekretarzem spółki limited zostaje inna cypryjska firma, która specjalizuje się w świadczeniu tego typu usług.

Deklaracje i terminy, o których musi pamiętać księgowość cypryjskiej spółki limited

Cypryjskie spółki limited są zobowiązane do składania corocznie raportu Annual Return do Registrar of Companies wraz z dokumentami finansowymi tzw. Financial Statements (odpowiednik sprawozdań w KRS). Dodatkowo składają roczną deklarację podatkową Tax Return do Tax Department. Wszystkie deklaracje składane są w postaci elektronicznej przez internet. Pierwsze Annual Return firma składa po 18 miesiącach od daty założenia, każde następne po 12 miesiącach. Deklaracje podatkowe składane są co roku.  

Kiedy składać Annual Return w Registrar of Companies? 

Cypryjska spółka limited jest zobowiązana do składania rocznego raportu wraz ze sprawozdaniami finansowymi do Registrar of Companies. Termin za który sporządza się pierwsze roczne sprawozdanie o (przez nową spółkę limited) upływa w dniu poprzedzającym dzień, w którym kończy się okres 18 miesięcy, licząc od dnia zarejestrowania spółki. Termin sporządzenia kolejnych rocznych sprawozdań upływa w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia poprzedniego sprawozdania (annual return). 

Oznacza to, że jeżeli poprzednie zeznanie annual return było sporządzone przez zarząd spółki limited za okres do dnia 6 grudnia 2021 roku, to termin sporządzenia kolejnego mija w dniu 6 grudnia 2022 roku. 

Warto mieć świadomość, że pandemiczne ograniczenia mogą powodować odstępstwa od tych ogólnych zasad wyznaczania ostatecznego dnia sporządzenia i złożenia rocznego zeznania podatkowego spółki limited. Co więcej, trzeba mieć na uwadze, że data sporządzenia annual return nie oznacza, że jest to deadline na złożenie zeznania. Termin złożenia annual return w Company House ubiega w ciągu dwudziestu ośmiu dni od daty sporządzenia zeznania. 

Planując sporządzenie kolejnego zeznania rocznego, trzeba uwzględnić fakt, że nie ma możliwości składania zeznań annual return sporządzonych w tym samym roku kalendarzowym. 

W uzasadnionych przypadkach można wnioskować o przedłużenie terminu sporządzenia i złożenia zeznania annual return. Przy czym nie można przedłużyć terminu tak, aby data złożenia zeznania annual return została odroczona o dłużej niż trzy miesiące. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że nowy termin złożenia deklaracji annual return nie może przekroczyć bieżącego roku kalendarzowego. Nie złożenie zeznania w terminie skutkuje grzywną. Wartość grzywny zależy od okresu opóźnienia.

Co zawiera Annual Return na Cyprze?

Annual Return to raport dotyczący stanu i składu bieżącego spółki, w tym udziałów, udziałowców oraz dyrektorów spółki. Dodatkowo do raportu dołączane są sprawozdania finansowe spółki za okres, którego raport dotyczy, sprawozdanie zarządu i raport audytorów. Sprawozdania spółek ltd na Cyprze są objęte koniecznością audytu, czyli muszą być zaakceptowane przez zewnętrzną firmę. Do 2016 roku część firm w tym małe spółki były wyłączone z konieczności posiadania audytu ich raportów finansowych. Obecnie wszystkie spółki są zobowiązane do audytowania. 

Cypr: Kiedy składać Tax Return w Tax Department?

Deklaracja Tax Return jest składa co roku, za okres obejmujący rok kalendarzowy. Na złożenie deklaracji firmy obecnie mają ponad rok (deklaracje za rok 2019, są składane do listopada 2021). Termin płatności podatku na podstawie rocznego zeznania podatkowego co do zasady upływa 1 sierpnia w roku następującym po roku, w którym złożone zostało roczne zeznanie podatkowe. Cypryjskie spółki limited mogą być zobligowane do wnoszenia zaliczek na podatek dochodowy. Wartość zaliczek określa się na podstawie prognozy przychodów spółki limited w kolejnym roku podatkowym. Zaliczki są wnoszone w dwóch transzach płatnych co 6 miesięcy.

Deklaracje i zaliczki na poczet VAT cypryjskiej spółki limited

Cypryjskie podmioty gospodarcze są zobowiązane do rejestracji jako płatnik podatku VAT, gdy ich roczny obrót przekracza 15 600 EUR. Podmioty o niższym obrocie także mogą się zarejestrować jako płatnik podatku VAT. Co do zasady cypryjskie podmioty realizujące operacje gospodarcze na Cyprze mogą rozliczać i składać deklarację VAT co kwartał. W przypadku podmiotów realizujących operacja transgraniczne oraz w przypadku firm importujących i eksportujących towary na i poza wspólny obszar celny deklaracje VAT składa się i rozlicza co miesiąc. Deklaracje VAT składa się do 15 dnia miesiąca następującego po danym okresie obrachunkowym.

Terminowe składanie deklaracji i zeznań podatkowych oraz rocznych sprawozdań finansowych cypryjskich spółek limited to obowiązek zarządu i właścicieli spółki. Zarząd spółki jest odpowiedzialny za przygotowanie kompletnych zestawów dokumentów i składania ich w odpowiednich urzędach we właściwym czasie. Cała sprawozdawczość i księgowość na Cyprze może być realizowana cyfrowo. Jednym z lepszych rozwiązań, które pozwala zapewnić pełną zgodność dokumentacji podatkowo-księgowej z obowiązującymi przepisami i standardami jest współpraca z lokalną firmą specjalizującą się w zakresie prowadzenia księgowości, sprawozdawczości oraz audytu sprawozdań finansowych cypryjskich spółek limited. Co wygodne, wybrany podmiot może pełnić funkcję sekretarza spółki, co wiąże się z pewną odpowiedzialnością za jakość i rzetelność działań prowadzonych w imieniu cypryjskiej spółki limited.

SHARE
Dyrektor Zarządzająca, Admiral Tax. Ekspert w zakresie legalnej optymalizacji podatkowej, księgowości i rozwiązań typu offshore dla polskich przedsiębiorców. Jako znawca i praktyk biznesu dzieli się wiedzą także na łamach mediów zewnętrznych, m.in. Puls Biznesu, InnPoland, Infor, MamBiznes.News, Gazeta MŚP, Polish Express.
Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]
PODOBNE ARTYKUŁY
Zarobki w Polsce
Powrót do Polski? Lepiej się zastanów. Polski rząd zabiera najwięcej z pensji swoim obywatelom
Kwota wolna od podatku
Kwota wolna od podatku – czyli o zwiększającej się przepaści w sytuacji przedsiębiorców w Polsce i w UK
biznes
Polacy – szczególnie młodzi – wolą zakładać własne firmy. Czesi z kolei wybierają etat

Komentarze są wyłączone.