Firma zagranicą

Kto potrzebuje numeru EORI na Cyprze?

Pani w koularach przy biórku

Numer EORI to identyfikator potrzebny do kontaktu ze służbami celnymi państw członkowskich Unii Europejskiej. Wspólnotowe prawo nakłada obowiązek uzyskania numeru EORI na każdy podmiot gospodarczy realizujący operacje gospodarcze pomiędzy państwem członkowskim i partnerami spoza Unii Europejskiej. Cypryjskie EORI musi uzyskać każda firma zarejestrowana na Cyprze, która wprowadza towary na wspólny rynek europejski poprzez cypryjski obszar celny lub eksportuje towary i usługi z Cypru poza granicę wspólnego obszaru celnego.

Co to jest numer EORI?

EORI (Economic Operator Registration and Identification) to unijny system identyfikacji podmiotów gospodarczych, które realizują operacje polegające na imporcie, eksporcie i tranzycie towarów pomiędzy wspólnym obszarem celnym a partnerami spoza Unii Europejskiej. Numer EORI jest wykorzystywany do identyfikowania wszystkich operacji gospodarczych, które wymagają składania różnego rodzaju deklaracji celnych. Służy uproszczeniu sprawozdawczości celnej na wspólnym rynku. Jest nadawany na wniosek podmiotu gospodarczego. 

Wnioski o nadanie numeru EORI składa się w urzędzie celnym właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu gospodarczego. Co do zasady podmioty gospodarcze zarejestrowane na Cyprze są zobowiązane do uzyskania cypryjskiego nr EORI. Każda firma może uzyskać tylko jeden numer EORI. Przedsiębiorcy realizujący usługi związane z importem, magazynowaniem i transportem towarów objętych obowiązkiem celnym powinni uzyskać numer EORI, zanim dokonają pierwszej operacji, która powoduje konieczność złożenia deklaracji celnej na Cyprze. Cypryjski numer EORI mogą uzyskać również firmy spoza Unii Europejskiej. 

Komu potrzebny jest cypryjski numer EORI?

Cypryjski numer EORI to identyfikator potrzebny każdej firmie zarejestrowanej na Cyprze, która realizuje transakcje objęte obowiązkiem celnym. Numer EORI jest niezbędny do identyfikacji deklaracji celnych składanych przez podmiot gospodarczy na terenie wspólnego obszaru celnego. Cypryjskie numery EORI są nadawane podmiotom gospodarczym zarejestrowanym na Cyprze. Mogą je uzyskać również podmioty gospodarcze spoza Unii Europejskiej. Firmy spoza wspólnego obszaru celnego mogą potrzebować EORI do identyfikowania operacji celnych związanych z importem, eksportem lub tranzytem towarów przez teren wspólnego obszaru celnego. Cypryjskie EORI jest potrzebne wszystkim cypryjskim importerom, eksporterom i cypryjskim firmom zajmującym się tranzytem towarów na terenie wspólnego obszaru celnego.

Do czego służy cypryjski numer EORI?

Cypryjski numer EORl służy do identyfikacji deklaracji celnych składanych przez cypryjski podmiot gospodarczy na wspólnym obszarze celnym. Numer EORI jest niezbędny do identyfikowania deklaracji składanych w unijnym systemie celnym, w tym:

  • deklaracji skróconych oraz dokumentów, które mogą być wykorzystane w charakterze deklaracji skróconych;
  • zgłoszeń celnych składanych w innej formie niż pisemna, o ile jest to możliwe w danym przypadku;
  • wniosków, zgłoszeń i deklaracji składanych w procedurze tranzytu, na podstawie których towary mogą zostać objęte procedurą tranzytu na wspólnym obszarze celnym;
  • zgłoszeń i deklaracji wywozowych składanych także w przypadkach, w których dopuszcza się zgłoszenie procedury wywozu w innym urzędzie celnym niż właściwy ze względu na siedzibę podmiotu zgłaszającego;

Numer EORI służy uproszczeniu sprawozdawczości celnej i ułatwia identyfikację podmiotów gospodarczych składających zgłoszenia i deklaracje w unijnych urzędach celnych.

Jak uzyskać cypryjski numer EORI?

Numer EORI to unikalny system identyfikacji podmiotów gospodarczych, które realizują operacje celne. Dzięki uzyskaniu unikalnego numeru EORI wszystkie operacje celne realizowane przez dany podmiot na terenie Unii Europejskiej można zweryfikować w dowolnym urzędzie celnym na terenie wspólnoty. Cypryjski numer EORI uzyskują firmy i przedsiębiorcy zarejestrowani na Cyprze lub firmy spoza Unii. Wniosek o nadanie numeru należy złożyć przed dokonaniem pierwszej operacji celnej. Aplikacja i wszystkie wymagane załączniki powinny być dostarczone do właściwego urzędu celnego. 

Na Cyprze wnioski o nadanie numeru EORI można składać czterech miastach, w tym w urzędzie celnym w Nikozji, Limassol, Larnace i Paphos. Co do zasady wniosek powinien zostać złożony przez przedsiębiorcę lub pełnomocnika osobiście i podpisany w obecności celnika. Jest jednak też możliwość składania wniosków pocztą. Z takiej opcji mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy przebywają poza terytorium Cypru. Korzystając z procedury korespondencyjnej, należy wysłać podpisany wniosek wraz z wszystkimi załącznikami na adres siedziby głównej cypryjskiego urzędu celnego w Nikozji.

Do wniosku o nadanie numeru EORI załącza się kilka dokumentów. W przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne należy załączyć kopię paszportu lub dowodu osobistego, kopię potwierdzenia rejestracji jako unijnego płatnika podatku VAT (o ile ma to zastosowanie w danym przypadku) oraz pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika. Wnioski osób prawnych wymagają załączenia certyfikaty potwierdzającego rejestrację podmiotu na Cyprze, kopii cypryjskiego odpowiednika wpisu do KRS potwierdzającego umocowanie członków zarządu do reprezentacji spółki, kopii rejestracji podmiotu jako płatnika VAT oraz pełnomocnictwa (jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika). Rejestracja w systemie trwa kilka dni.

SHARE
Dyrektor Zarządzająca, Admiral Tax. Ekspert w zakresie legalnej optymalizacji podatkowej, księgowości i rozwiązań typu offshore dla polskich przedsiębiorców. Jako znawca i praktyk biznesu dzieli się wiedzą także na łamach mediów zewnętrznych, m.in. Puls Biznesu, InnPoland, Infor, MamBiznes.News, Gazeta MŚP, Polish Express.
Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]
PODOBNE ARTYKUŁY
Autobus w Londynie
Dlaczego ekspansję zagraniczną polskie firmy zaczynają od Wielkiej Brytanii?
Specjalista ds. marketingu
Czym zajmuje się specjalista ds. marketingu?
podatki - kalkulator
Jak fakturować brytyjskich kontrahentów po brexicie?

Komentarze są wyłączone.