Finanse i Księgowość Firma zagranicą Marketing

Leksykon najważniejszych pojęć związanych z firmą w Wielkiej Brytanii

Leksykon Wielka Brytania

Jakie pojęcia powinien znać dyrektor spółki limted lub osoba posiadająca udziały w brytyjskiej spółce LTD? Poniżej prezentujemy te z pojęć, z którymi można spotkać najczęściej.

Apostille – poświadczenie dokumentu wydanego na terenie jednego państwa, umożliwiające jego legalne zastosowanie na terenie innego.

Annual account – coroczny raport finansowy składany w Wielkiej Brytanii przez firmy Sprawozdanie składane jest do Companies House (patrz niżej), a jego złożenie jest jednym z najważniejszych obowiązków dyrektorów spółek.

Articles of Association – statut spółki. Dokument określający prawa i obowiązki jej dyrektorów oraz udziałowców.

Certificate of Incorporation – jest to dokument wydawany spółce po jej zarejestrowaniu stanowiący dowód, że dana spółka limited istnieje. Certificate of Incorporation zawiera jej nazwę, nadany w rejestrze numer, datę utworzenia i jurysdykcję, której podlega. Dokument ten jest często wymagany przez banki podczas otwierania konta firmowego.

Certyfikat rezydencji podatkowej – dokument informujący o miejscu, w którym podmiot gospodarczy objęty jest obowiązkiem podatkowym. Certyfikaty rezydencji podatkowej mogą być wydawane zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych (CFR 1)

CFC (Controlled Foreign Corporation), tj. zagraniczna spółka kontrolowana – spółka, której zarząd lub siedziba znajduje się w kraju o korzystnych przepisach podatkowych (tzw. „raju podatkowym”). CFC tworzy się, aby zoptymalizować lub zlikwidować obciążenia finansowe, jakie powstałyby, gdyby podatki musiały być płacone w kraju, w którym prowadzona jest faktyczna działalność gospodarcza spółki.

Companies House – urząd prowadzący rejestr spółek w Wielkiej Brytanii, będący odpowiednikiem KRS w Polsce i obejmujący trzy jurysdykcje: Anglię i Walię, Szkocję oraz Irlandię Północną.

Company limited by guarantee – spółka z ograniczoną poręczeniem odpowiedzialnością. Jedna z form działalności gospodarczej dozwolonej przez brytyjskie prawo.

Company Pension – (emerytura firmowa) jedna z form emerytury w Wielkiej Brytanii, pochodząca z funduszu emerytalnego utworzonego przez pracodawcę. W jego ramach pracownik wpłaca na osobne konto określony procent zarobków, a drugie tyle pokrywa pracodawca (opłacający też koszty administrowania funduszem).

Confirmation statement (wcześniej Annual return) – roczne sprawozdanie o stanie administracyjnym spółki zawierające jej najważniejsze dane. Dokument składa się do Companies House (patrz wyżej) w terminie 28 dni, po upływie 12 miesięcy od daty zarejestrowania spółki lub daty złożenia poprzedniego zeznania podatkowego.Niedopełnienie tego obowiązku grozi postawieniem firmy w stan likwidacji i sankcjami karnymi.

EHIC/EKUZ (European Health Insurance Card/Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) – bezpłatny dokument gwarantujący dostęp do niezbędnych z medycznego punktu widzenia publicznych usług zdrowotnych w krajach UE, na Islandii, w Szwajcarii, Norwegii i Liechtensteinie. Jest ona ważna jedynie dla pobytu tymczasowego oraz przypadków nagłych i nieprzewidzianych. Nie refunduje kosztów leczenia planowanego.

EORI – Economic Operators’ Registration and Identification, czyli Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. EORI jest elementem systemu elektronicznego cła.

Fiscal year / financial year / budget year (rok podatkowy / rok obrotowy) – pojęcie z zakresu prawa podatkowego oznaczające okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z rokiem kalendarzowym. Nie jest to jednak regułą. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii rok podatkowy dla osób fizycznych (w tym dla dyrektorów i pracowników spółek) trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Z kolei dla spółek rok podatkowy kończy się w rocznicę ich założenia.

HM Revenue & Customs (HMRC) – Urząd Podatków i Ceł Jej/Jego Królewskiej Mości – brytyjski urząd, którego głównym zadaniem jest zbieranie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Jest odpowiednikiem polskiego Urzędu Skarbowego, jednak dodatkowo zajmującego się wypłacaniem pewnych rodzajów świadczeń publicznych (np. rodzinnych).

Klauzula o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania – nowelizacja polskiego prawa obowiązująca od 15 lipca 2016 roku, której celem jest przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej (np. zakładaniu spółek w rajach podatkowych), a tym samym zwiększenie wpływów do rodzimego budżetu. W praktyce, pozwala ona organom podatkowym na kontrolę podmiotów gospodarczych pod kątem stosowania przez nie wyżej wymienionych metod oraz wyciąganie konsekwencji. Dotyczy ona zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

Personal Allowance (kwota wolna od podatku) – element systemu podatkowego Wielkiej Brytanii – kwota, której uzyskanie nie powoduje zaistnienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego. W Wielkiej Brytanii wynosi ona 12 500 GBP za rok podatkowy 2019/2020

LLP (Limited Liability Partnership) – spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedna z form działalności gospodarczej na terenie UK.

LTD (Limited) – prywatna spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Jedna z form działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii.

Memorandum of Association (umowa założycielska spółki) – potwierdzenie zgody na założenie spółki przez udziałowców połączone z ich listą.

National insurance (NI) – odpowiednik polskiego ubezpieczenia społecznego.

National Insurance Contributions – składki na ubezpieczenia społeczne opłacane w UK uprawniające do otrzymywania świadczeń socjalnych i renty (state pension).

NIN (National Insurance Number) – numer ubezpieczenia społecznego – odpowiednik polskich numerów NIP i PESEL. Jest niezbędny do podjęcia pracy na terenie Wysp Brytyjskich. Pozwala na zarejestrowanie w systemie podatkowym i socjalnym. Umożliwia staranie się o zasiłki, dodatki oraz prawidłowe naliczenie emerytury. Offshore (offshoring) – przeniesienie konkretnych aspektów działalności przedsiębiorstwa za granicę.

Optymalizacja podatkowa – zespół zgodnych z prawem działań, których celem jest minimalizacja zobowiązań podatkowych, a w niektórych przypadkach nawet całkowite ich wyeliminowanie.

Partnership – spółka zwykła partnerska. Jedna z form działalności gospodarczej na terenie UK.

PAYE (Pay As You Earn) – stosowany przez HMRC system poboru podatku oraz składek ubezpieczeniowych bezpośrednio z każdej pensji wypłacanej pracownikowi. W ten sposób podatek dochodowy jest regulowany niejako „w ratach”, zamiast jednorazowej, corocznej płatności.

Payslip – odcinek płacowy, jaki otrzymuje każdorazowo przy wypłacie wynagrodzenia pracownik w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Payslip zawiera informacje odnośnie wartości zarobku brutto i netto oraz sumy zapłaconych podatków, a także składek ubezpieczeniowych.

Payroll (lista płac) – prowadzenie i dokumentowanie bieżących oraz rocznych rozliczeń z pracownikami. Jest to jeden z najważniejszych obowiązków pracodawcy. Personal Pension (emerytura prywatna) – rodzaj brytyjskiej emerytury wypłacanej dzięki wcześniejszym dobrowolnym wpłatom świadczeniobiorcy na konto banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego. Można ją uzyskać po ukończeniu 50 roku życia.

PLC (Public Limited Company) – Spółka Publiczna z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedna z form działalności gospodarczej na terenie UK.

Property Management Company – spółka zarządzająca nieruchomościami. Jedna z form działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii.

Retention tax / withholding tax (podatek u źródła) – podatek pobierany w przypadku transakcji międzynarodowych, w których podmiot otrzymujący przychód (podatnik) ma inną rezydencję podatkową niż podmiot dokonujący wypłaty (rezydent w kraju źródła przychodu).

W kwestii tejże płatności, podatnikiem jest podmiot otrzymujący wypłatę. Obliczenie, pobór i zapłata podatku do urzędu skarbowego są dokonywane przez podmiot dokonujący wypłaty, określany jako płatnik podatku. Pobiera on więc podatek ciążący na podatniku, który otrzymuje kwotę wynagrodzenia netto, czyli pomniejszoną o kwotę podatku zatrzymanego u źródła.

Reverse Charge (odwrotne obciążenie) – o przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę i dotyczy rozliczeń pomiędzy czynnymi podatnikami VAT.

Self Employed (samozatrudnienie) – najprostsza forma działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii (spółka jednoosobowa), w ramach której pełni się jednocześnie rolę dyrektora i pracownika (z możliwością zatrudniania innych pracowników).

State Pension – emerytura państwowa w UK. Jest niezależna od wysokości zarobków, zależy jednak od czasu pracy.

Tax heaven (raj podatkowy) – potoczne określenie kraju zachęcającego zagraniczne podmioty do rejestrowania na jego terytorium działalności gospodarczej, np. poprzez korzystne przepisy podatkowe, łatwość i szybkość założenia firmy, wysoki stopień anonimowości lub bezpieczeństwo zakładanych tam kont bankowych.

Tax return – deklaracja podatkowa w Wielkiej Brytanii składana w formie papierowej lub elektronicznej, odpowiednik polskich deklaracji PIT i CIT

Transfer pricing (cena transferowa) – istnieje kilka definicji tego pojęcia:

  • ceny stosowane we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne lub osobowe.
  • ceny, po których przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne lub świadczy usługi powiązanym przedsiębiorstwom (definicja OECD).
  • cena przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług (definicja wg polskiej interpretacji).
  • cena w transakcjach zawieranych z podmiotami mającymi swą siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. „raju podatkowym”).

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – akty prawne regulujące kwestię obowiązku podatkowego podmiotu podlegającego pod jurysdykcję różnych państw w taki sposób, że unika on obowiązku zapłaty pełnej kwoty podatku jednocześnie w kraju zamieszkania i kraju zarobkowania.

Wehikuł podatkowy – struktura biznesowa, najczęściej o charakterze międzynarodowym, utworzona w celu optymalizacji podatkowej. Działa najczęściej w oparciu o międzynarodowe umowy podatkowe.

E-BOOK: Brytyjska spółka limited bez tajemnic [2019] – pobierz za darmo!
SHARE
Sales Department Team Leader, Admiral Tax. Ekspert w zakresie prawa podatkowego, doradztwa biznesowego w zakresie rozwiązań optymalizacyjnych i rozwiązań z zakresu inwestycji majątkowych. Kraje, którym poświęca najwięcej uwagi to: Wielka Brytania, Cypr, Luksemburg, Czechy i Szwajcaria.
Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]
PODOBNE ARTYKUŁY
Certyfikaty dla firm
Firmy coraz częściej sięgają po certyfikaty. Dlaczego?
Dwie osoby patrzące na laptopa
Nie będzie jednak likwidacji 30-krotności składek na ZUS? Przeciwny takiemu rozwiązaniu jest prezydent Andrzej Duda
Zbigniew Ziobro
Zmiany w polskim prawie – prokurator będzie mógł zamknąć dowolną firmę bez prawomocnego wyroku

Komentarze są wyłączone.